Πρόσληψεις αναπληρωτών ΕΑΕ 13-09-2016

Ανάληψη υπηρεσίας απαραιτήτως στη Διεύθυνση Δ.Ε Κυκλάδων από Τετάρτη 14-09-2016 έως Παρασκευή 16-09-2016, ώρα 14:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους με ή χωρίς τέκνα
  5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο). Απαιτούνται για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο
  6. Πρόσφατη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  7. Πρόσφατη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  8. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι «α) δεν διώκομαι β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημόσιου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και δεν ασκώ  εμπορία κατ’ επάγγελμα.»

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Επισήμανση: δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων σε φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες:

Η αίτηση τοποθέτησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε τα λειτουργικά κενά καθώς και την αίτηση τοποθέτησης για κάθε περιοχή πρόσληψης. Αφού συμπληρώσετε την ανάλογη αίτηση, την αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια την αποστέλλετε με e-mail στο mail: anadekyk@sch.gr.

Η μισθοδοσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε Κυκλάδων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2281088019 και 2281083898.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – Α ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – Γ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – Δ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η μισθοδοσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε Κυκλάδων.

Για να δέιτε τον πίνακα προσληφθέντων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.

Πίνακας λειτουργικών κενών: kena_eidikis_agogis_08092016

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2281088019 και 2281083898.

(790) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...