Ισοτιμίες τίτλων σπουδών – για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένων σχολείων της αλλοδαπής

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους ξένων σχολείων της αλλοδαπής ότι για να προχωρήσουν σε ισοτιμία τίτλου σπουδών, θα χρειαστεί να προσκομίσουν στη ΔΔΕ Κυκλάδων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών, με σφραγίδα της Χάγης (apostille) – εφόσον η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι μέλος της Σύμβασης, θα χρειαστεί ο τίτλος να θεωρηθεί από της Ελληνική Διπλωματική και Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης ή από την προξενική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση της υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
 2. Μετάφραση του τίτλου σπουδών που θα συμπεριλαμβάνει τη μετάφραση της σφραγίδας της Χάγης ή της θεώρησης της Διπλωματικής Αρχής (αντίστοιχα) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Από τους πιστοποιημένους μεταφραστές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metaphraseis/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste
  • Από δικηγόρο της Ελλάδας με θεώρηση της υπογραφής του/της από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  • Από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θεώρηση από την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών του Ιουνίου Πανεπιστημίου

Προσοχή στα παρακάτω σημεία:

 • Οι απόφοιτοι από επαγγελματικό σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό  απευθύνονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)για τη λήψη της ισοτιμίας. Η διαδικασία μέσω ΕΟΠΠΕΠ γίνεται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά στο site: https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/equivalences
 • Στον τίτλο σπουδών πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται τα παρακάτω:
  • Εάν τα σχολεία στα οποία φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι είναι δημόσια ή ιδιωτικά αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας τους.
  • Ποιο πρόγραμμα Σπουδών ακολουθούν και αναλόγως να μας γνωρίζει τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τις τάξεις φοίτησης.
  • Εάν έχουν πλήρη και επιτυχή φοίτηση σε τάξη οι ενδιαφερόμενοι στα εν λόγω σχολεία.
  • Τον μέσο όρο βαθμολογίας της τάξης ή του απολυτηρίου, καθώς και το άριστα και τη βάση προαγωγής.
  • Εάν το συγκεκριμένο απολυτήριο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης

Εάν κάποια από τις παραπάνω πληροφορίες δεν αναγράφονται στον απολυτήριο τίτλο, τότε οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στον Μορφωτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της χώρας τους στην Ελλάδα, ώστε να λαμβάνουν Βεβαίωση που να αναφέρονται οι ζητούμενες πληροφορίες.

Αίτηση για χορήγηση ισοτιμίας τίτλου σπουδών_ΔΔΕ Κυκλάδων

Σχετική νομοθεσία:

2022_ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ_με σημείωσεις για ισοτιμία τίτλων_Βεβαίωση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

krati-simvasi-hagis-pinakas

(0) εμφανίσεις