ΤΜΗΜΑ Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για:

α) τη χορήγηση Μ.Κ. στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της,

γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ζ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,

η) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία,

θ) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,

ι) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,

ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συμβουλίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονομικής φύσεως θέματα,

ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,

ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Συμεωνίδης Ευθύμιος, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (Μισθοδοσία μόνιμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, υποβολή Α.Π.Δ., Χορήγηση Μ.Κ. μονίμων, Χειριστής MySchool)

Τηλ.: 2281077045                     

 

Βαρούυτσος Ηλίας, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, μισθοδοσία αναπληρωτών Ε.Σ.Π.Α. και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Ε.Σ.Π.Α. και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τηλ.: 2281087979

 

Κορφιάτη Ειρήνη, ΤΕ1 Διοικ., Προϊσταμένη Τμήματος (λοιπές αρμοδιότητες τμήματος)

Τηλ: 22810-87960

 

Χερουβείμ Βασιλική, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού

Τηλ.: 2281088376

 

 

Mισθολόγιο (Ν.4354/2015), ισχύει από 1-1-2016

ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ (Εγκύκλιος εφαρμογής)

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (από τη σελίδα του Γ.Λ.Κ)

 

Παροχή οδηγιών από το Γ.Λ.Κ. για την ορθή κατάταξη αναπληρωτών στα κλιμάκια του Ν.4354/2015

Αφορά όλους τους αναπληρωτές με πρόσληψη πριν και μετά την 1/1/2016.

Δείτε την εγκύκλιο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ., εδώ.

Επίσης, εδώ (το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2017 δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη)

και έγγραφο από το Υπ. Παιδείας, εδώ.

 

 

Για βεβαίωση αποδοχών απευθυνθείτε στο σχολείο οργανικής/προσωρινής τοποθέτησης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για Μ.Κ. (έγγραφο Υπ. Παιδείας 2006).

 

Έγγραφο από το Γ.Λ.Κ. σχετικά με την αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (18-10-2012) και σχετικό έγγραφο Υπ. Παιδείας (28-03-2013)

 

Αποζημίωση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών: Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Γ.Λ.Κ. ο τύπος υπολογισμού είναι:

Ωρομίσθιο = (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) / 87,5  έως 21/6/2013: π.χ. για Κυκλάδες, ωρομίσθιος κατηγορίας ΠΕ με Μ.Κ. ΣΤ-0: (1092 βασικός + 100 περιοχής) / 87,5 =  13,62.

Το 87,5 προκύπτει: (25 ημέρες εργασίας / 6 ημέρες ανά εβδομάδα) * 21 (υποχρεωτικό ωράριο Δευτεροβάθμιας για κατηγορία ΠΕ).

Από 1/9/2013: Ωρομίσθιο = (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ δηλαδή 1092 βασικός ΣΤ-0 + 100 επίδομα περιοχής) / 95,83 = 12,44 μεικτά (πληρωτέο περίπου 10,26 ευρώ ανά ώρα)

Το 95,83 προκύπτει: (25 ημέρες εργασίας / 6 ημέρες ανά εβδομάδα) * 23 (υποχρεωτικό ωράριο Δευτεροβάθμιας για κατηγορία ΠΕ.

Στις μηνιαίες αποδοχές προσθέτουμε τυχόν επίδομα οικογενειακής παροχής (50-70-120 κλπ).

Υπάρχει διαφοροποίηση στην κατηγορία ΤΕ, στο υποχρεωτικό ωράριο (24 ώρες) και στο βασικό μισθό (1037): 11,37 μεικρά (πληρωτέο περίπου 9,38 ευρώ ανά ώρα).

Παρακράτηση ετήσιας συνδρομής Ένωσης Ελλήνων Χημικών από τους εκκαθαριστές αποδοχών.

 

Mισθολόγιο (Ν.4024/2011), ισχύει από 1-11-2011 έως 31-12-2015

Εγκύκλιοι Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:// /και σχετική γνωμοδότηση από το Ν.Σ.Κ.

Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών:/Νόμος 4047/2012 (σελίδα 4).

Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας://(3-6-2013, παραμένει σε ισχύ η 134780/Δ2/30-11-2011).

Το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών καταβάλλεται στις Κυκλάδες, σχετικα: οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4354/2015, του άρθρου 30, παρ. 2 του Ν.4024/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 4β του Ν.3205/2003 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 667/Β΄/11-11-1992).

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:/τροποποίηση (14-04-2014)//Υπολογισμός προϋπηρεσίας αναπληρωτών κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας.

Κράτηση σε περίπτωση απεργίας: (Μεικτές αποδοχές + συντάξιμη εργοδοτική εισφορά)/25
π.χ. Βασικός Μισθός: 1092, Επίδομα περιοχής: 100, ΤΕΑΔΥ εργοδότη: 41,96. Κράτηση: 1233,96/25=49,36.

Δικαίωμα περίθαλψης κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών:1ο έγγραφο/2ο έγγραφο ΕΟΠΥΥ – Περιφερειακή Διεύθυνση Ν. Κυκλάδων: Αγ. Γεωργίου, 5 Ερμούπολη, Τηλ: 2281088669.Υπόδειγμα αίτησης ασφαλισμένου ΕΟΠΥΥ για πληρωμή δαπανών υγείας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ: (ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/30)*(ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ/30)*2. Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρούνται 15 ημέρες στον παραπάνω τύπο από τις “ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”. Δηλαδή είναι 2 ημερομίσθια (αποδοχές/30) ανά μήνα εργασίας (ημέρες εργασίας/30).

Χρήσιμα έντυπα

Χρήσιμες Συνδέσεις

Νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με συντάξεις και μισθοδοσία.

Εγκύκλιος εφαρμογής του Ν.3865/2010 (συντάξεις).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου.

Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

 

 

(13) εμφανίσεις