Δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, ΕΕΠ /ΕΒΠ

Για τους αναπληρωτές Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2022-2023 στη ΔΔΕ Κυκλάδων (είτε ως αναπληρωτές Τακτικού Προϋπολογισμού, είτε ως αναπληρωτές ΠΔΕ, είτε ως αναπληρωτές ΕΣΠΑ) είναι απαραίτητα τα Νο 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11  δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα, που τηρούνται ήδη στην Υπηρεσία. Για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητα όλα τα δικαιολογητικά. ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ BROWSER

1. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_ΕΣΠΑ (ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ23 σε ΕΠΑ.Λ.)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_ΠΕΠ_ΕΣΠΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΖΕΠ)

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).

3. Υπεύθυνη δήλωση περί:

  • μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
  • μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007
  • μη άσκησης εμπορίας κατ? επάγγελμα

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2023-2024 (ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ23 σε ΕΠΑ.Λ.)

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023-2024 (ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΕΠ_ΕΣΠΑ 2023-2024 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ)

4. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
ΕΕΠ/ΕΒΠ-υπόδειγμα – Yποδείγματα εκπαιδευτικού

5. Πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
ΕΕΠ/ΕΒΠ-υπόδειγμα – Υποδείγματα Εκπαιδευτικού

6. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

7. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.: προτείνουμε την εισαγωγή στο TaxisNET και την εκτύπωση της σελίδας με τα στοιχεία μητρώου. Πατήστε στο κουμπάκι Προσωπ. Πληρ/ση, μετά αριστέρα στο μενού Φυσικού Προσώπου και μετά εκτύπωση, οριζόντιος προσανατολισμός και εκτυπώστε μόνο τη σελίδα 2. Διαφορετικά, από το ΟΠΣΥΔ εκτύπωση της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία.

8. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α. (Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ): Προτείνουμε την εκτύπωση από την ιστοσελίδα: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/. Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα πατήστε το μικρό εικονίδιο με τον εκτυπωτή δίπλα από το πεδίο “Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκ. Περίθαλψη”.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας αλλιώς αναζητείται αυτεπάγγελτα

10. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή άλλης εκτύπωσης (πχ. από e-banking) όπου φαίνεται ευκρινώς ο IBAN με πρώτο/η δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/ώτρια.

11. Αίτηση για μισθολογική κατάταξη
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

12. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον : α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).

13. Σεμινάριο 400 ωρών Ειδικής Αγωγής (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).

14. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί στην ιστοσελίδα http://www.ermis.gov.gr). Εκτελείτε την Υπηρεσία “Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)”. Αν υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται προσκόμιση των αντίστοιχων βεβαιώσεων φοίτησης

15. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (εκτός Ο.Π.Σ.Υ.Δ.) ταξινομημένες με χρονολογική σειρά 

(0) εμφανίσεις