Σχετική Νομοθεσία

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 • Η Οργάνωση και δομή των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στον νόμο 1304/1982 (ΦΕΚ 144/Α/7-12-1982).
 • Με το άρθρο 56 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) γίνεται επανακαθορισμός της δομής και λειτουργίας τους.
 • Με τα εδάφια α, β, γ και δ της παρ. 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) οι περισσότερες αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και ασκούνται μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλέον θεωρούνται Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του.
 • Με την ΣΤ5/56/13-11-2000 (ΦΕΚ 1409/Β/2000) ΥΑ και την Α2/746/20-6-2000 (ΦΕΚ 843/Β/2000) παρόμοια ΥΑ (ΠΑΙΔΕΙΑΣ) έγινε μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Με την παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 2896/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) «Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ονομάζονται εφεξής Διευθυντές Εκπαίδευσης.»
 • Με τη ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-2002) καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με άλλες δέκα (10) ΥΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013.
 • Ο νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) καθορίζει τους κανόνες αξιολόγησης και επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • Με την ΥΑ Φ.353.1/7/63890/Δ1/3-6-2010 (ΦΕΚ 774/Β/3-6-2010) έγινε ο «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης» για τις πιο πρόσφατες επιλογές Διευθυντών.
 • Οι θέσεις των νυν Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύχθηκαν με την Π-43/64194/Δ2/4-6-2010 προκήρυξη και την Π-46/65905/Δ2/8-6-2010 διευκρινιστική.
 • Με την Υ-108/98859/Δ2/6-8-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 695/Γ/6-8-2010) κυρώθηκαν οι πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια.
 • Με την Υ?112/100277/Δ2/11-8-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 715/Γ/12-8-2010) έγινε η τοποθέτηση των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οποίων η θητεία έληξε στις 31-7-2015.
 • Με την Υ.Α. /Α.Δ.Α. 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) έγινε η τοποθέτηση των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στις 1-2-2016 των οποίων η θητεία  λήγει στις 31-7-2018.

(2) εμφανίσεις