Αντιστοιχία τάξης για μαθητές – μαθήτριες

 Ενημέρωση για τη διαδικασία αντιστοίχισης τάξης μαθητών & μαθητριών σε Ελληνικά Σχολεία

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να προσκομίσουν στη σχολική μονάδα στην οποία ενδιαφέρονται να γίνει η εγγραφή του/των μαθητών/τριών τα κάτωθι δύο δικαιολογητικά, για την αντιστοιχία τάξης:

  1. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή πρωτότυπη βεβαίωση φοίτησης (εφόσον η αλλαγή του σχολείου γίνεται μεσούσης της σχολικής χρονιάς), με σφραγίδα της Χάγης (apostille) – εφόσον η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι μέλος της Σύμβασης, θα χρειαστεί ο τίτλος να θεωρηθεί από της Ελληνική Διπλωματική και Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης ή από την προξενική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση της υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
  2. Μετάφραση του τίτλου σπουδών/βεβαίωσης φοίτησης που θα συμπεριλαμβάνει τη μετάφραση της σφραγίδας της Χάγης ή της θεώρησης της Διπλωματικής Αρχής (αντίστοιχα) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
    • Από τους πιστοποιημένους μεταφραστές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metaphraseis/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste
    • Από δικηγόρο της Ελλάδας με θεώρηση της υπογραφής του/της από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
    • Από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θεώρηση από την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών του Ιουνίου Πανεπιστημίου

Κατόπιν η Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων, εφόσον είναι όλα τα δικαιολογητικά ορθά,  εκδίδει την απόφαση αντιστοιχίας τάξης, στην αποστέλλει στο σχολείο από το οποίο έγινε η αίτηση και πλέον το παιδί μπορεί να εγγραφεί ως μαθητής/μαθήτρια της σχολικής μονάδας.

Σχετική νομοθεσία:

2022_ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΞ

ΦΕΚ2005B-2019-ΚΥΑ79942_Γ2_ΑΡ.14

krati-simvasi-hagis-pinakas

(0) εμφανίσεις