Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Κυκλάδων και αιτήσεις τοποθέτησης

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει ο τελικός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Τελικός αξιολογικός Πίνακας

ΝΕΟ: Κύρωση πίνακα για τις κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων ΠΔΕ Ν. Αιγαίου

ΝΕΟ: Την Παρασκευή 08/09/2017 θα συνεδριάσει το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων, προκειμένου να καταθέσει πρόταση τοποθέτησης των νέων Διευθυντών/ντριών στην ΠΔΕ Ν. Αιγαίου.

Την Τετάρτη 06/09/2017 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις τοποθέτησης Διευθυντών.

Αίτηση τοποθέτησης Διευθυντών/Διευθυντριών

Η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (maina@sch.gr).
Ο/Η υποψήφιος/α θα ενημερώνεται άμεσα για την επιτυχή παραλαβή της αίτησης.

Όσον αφορά στον τελικό αξιολογικό πίνακα επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται:

  • Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017):

             «Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό     
              πίνακα της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια
              κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική
             συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική-
            παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.»

  • α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου,  β) εξετάζεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό και γ) διενεργείται κλήρωση (υπ’ αριθμ. Φ.361.22/45/123511 /E3/19-07-2017 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.Εd.

(878) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...