Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών & κατ’ οίκον διδασκαλίας και ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας

Κατόπιν της έκδοσης νέας εγκυκλίου (Εγκύκλιος 4_18-08-2021 ) ενημερώνουμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε αναγγελία  έναρξης άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας ή σε αίτηση ανανέωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών & κατ’ οίκον διδασκαλίας, για τη διαδικασία που πρoβλέπεται πλέον (κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 167 του ν.4763/2020 (Α΄254), «Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012):

Για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας:

Βρείτε στα παρακάτω αρχεία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το πρότυπο της αίτησης. Προσοχή, μερικά αρχεία δεν ανοίγουν από τον browser chrome.
Το παράβολο καταργήθηκε. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: mail@dide.kyk.sch.gr

Δικαιολογητικά για αναγγελία άδειας άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΑΣΕΠ 2023.1

Αίτηση για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας

 

Για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας:

Α. Αναγγελίες από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Α1. Για τις αναγγελίες που έχουν εκδοθεί εξ αρχής από τον ΕΟΠΠΕΠ (μετά την 18η Νοεμβρίου 2012) δεν απαιτείται ανανέωση, εκτός αν υπάρξει μεταβολή των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο/η εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία. Επί μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί, ο/η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την οικεία ΔΔΕ, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών & της κατ’ οίκον διδασκαλίας.  Η νέα αναγγελία εκδίδεται με την κατάθεση των δικαιολογητικών επί των μεταβολών και την αίτηση που υπάρχει παρακάτω.

Α2. Οι αιτήσεις για αναγγελίες που έχουν καταταθεί έως την 30ή.6.2021 στον ΕΟΠΠΕΠ διεκπεραιώνονται από τον Οργανισμό αυτόν, ο οποίος τηρεί το σχετικό αρχείο της χρονικής περιόδου κατά την οποία ασκούσε την αρμοδιότητα. Δεν απαιτείται ουδεμία άλλη ενέργεια, εκτός αν υπάρχει μεταβολή, οπότε ακουλουθείται η διαδικασία που περιγρέφεται στο σημείο Α1.

Β.Αναγγελίες (τέως άδειες) από ΔΔΕ

Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και μη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο άδειες διδασκαλίας από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους από τον ΕΟΠΠΕΠ – ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγγελίας, με απόφαση της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης.
Η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30.08.2019 και λήγει στις 31.08.2021 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 30.11.2021.

Βρείτε στα παρακάτω αρχεία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το πρότυπο της αίτησης για την αναννέωση της άδειας (πλέον αναγγελία). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: mail@dide.kyk.sch.gr

Δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας

Αίτηση για ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας

(0) εμφανίσεις