Δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, ΕΕΠ /ΕΒΠ

Για τους αναπληρωτές Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2019-2020 στη ΔΔΕ Κυκλάδων (είτε ως αναπληρωτές Τακτικού Προϋπολογισμού, είτε ως αναπληρωτές ΠΔΕ, είτε ως αναπληρωτές ΕΣΠΑ) είναι απαραίτητα τα Νο 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11  δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα, που τηρούνται ήδη στην Υπηρεσία. Για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητα όλα τα δικαιολογητικά.

1. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή
Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται μέσω τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_3_ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (προσλήψεις γενικής) 01_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_ΠΔΕ_2020_2021

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα Εξατομικευμένης 2020-2021  (Ε.Σ.Π.Α.  – Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) 02_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_2020_2021_9ΒΚ546ΜΤΛΗ-Υ99

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα  Εξειδικευμένης  2020-2021 (Ε.Σ.Π.Α. – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ και Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π) 03_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_2020_2021_9ΒΚ546ΜΤΛΗ-Υ99

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών  2020-2021 (Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π) 04_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ_2020_2021__9ΒΚ546ΜΤΛΗ-Υ99

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ, με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, 2020-2021 (Ε.Σ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΝΑΕ

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021(Ε.Σ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΟ

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

με κωδικό ΟΠΣ 5069863 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που προσλαμβάνεται μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – 3μηνη σύμβαση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_3_ΠΔΕ-COVID

 

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).

3. Υπεύθυνη δήλωση περί:

  • μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
  • μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007
  • μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προσληφθέντων με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή μέσω τακτικού προϋπολογισμού (προσλήψεις γενικής)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΣΠΑ)

4. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
ΕΕΠ/ΕΒΠ-υπόδειγμα – Yποδείγματα εκπαιδευτικού

5. Πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία πιστοποιεί την υγεία του εκπ/κου και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
ΕΕΠ/ΕΒΠ-υπόδειγμα – Υποδείγματα Εκπαιδευτικού

6. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

7. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.: προτείνουμε την εισαγωγή στο TaxisNET και την εκτύπωση της σελίδας με τα στοιχεία μητρώου. Πατήστε στο κουμπάκι Προσωπ. Πληρ/ση, μετά αριστέρα στο μενού Φυσικού Προσώπου και μετά εκτύπωση, οριζόντιος προσανατολισμός και εκτυπώστε μόνο τη σελίδα 2. Διαφορετικά, από το ΟΠΣΥΔ εκτύπωση της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία.

8. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α. (Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ): Προτείνουμε την εκτύπωση από την ιστοσελίδα: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/. Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα πατήστε το μικρό εικονίδιο με τον εκτυπωτή δίπλα από το πεδίο “Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκ. Περίθαλψη”.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας αλλιώς αναζητείται αυτεπάγγελτα

10. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή άλλης εκτύπωσης (πχ. από e-banking) όπου φαίνεται ευκρινώς ο IBAN με πρώτο/η δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/ώτρια.

11. Αίτηση για μισθολογική κατάταξη
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

12. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον : α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).

13. Σεμινάριο 400 ωρών Ειδικής Αγωγής (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).

14. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί στην ιστοσελίδα http://www.ermis.gov.gr). Εκτελείτε την Υπηρεσία “Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)”. Αν υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται προσκόμιση των αντίστοιχων βεβαιώσεων φοίτησης

15. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ταξινομημένες με χρονολογική σειρά