Δονούσα

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Δονούσας

Διευθυντής : Σπαθόπουλος Γεώργιος

Διεύθυνση :  Δονούσα 84300

Τηλέφωνο :

Τηλέφωνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ: 2285360070

Fax:

e-mail  :  mail@gym-donous.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2905070

 

Μόρια Νησιού:  13

(1) εμφανίσεις