Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει ο τελικός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ψ9ΣΗ4653ΠΣ-46Ν_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΚΥΡΩΣΗΣ_ΑΠΟ_ΠΔΕ

 

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (pysde@dide.kyk.sch.gr). Ο υποψήφιος θα ενημερώνεται εντός 30 λεπτών για την επιτυχή παραλαβή της αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/27/96038/E3/08-06-2017 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στις 25/07/2017.

Πληροφορίες: Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 2281087979

 

Όσον αφορά στον τελικό αξιολογικό πίνακα επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται:

  • Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την
    παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017):

Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.

  • α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου β) εξετάζεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό και γ) διενεργείται κλήρωση (υπ’ αριθμ. Φ.361.22/45/123511 /E3/19-07-2017 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

(2146) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...