Προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδων στην ΕΑΕ για παράλληλη στήριξη (εξειδικευμένη – ΕΣΠΑ)

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις προσλήψεις εδώ και την Υ.Α. εδώ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΣΠΑ_signed

Δείτε εδώ  τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί.

Ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (Σύρος) από την
Τρίτη 07-11-2017 έως και τη Πέμπτη 09-11-2017, ώρα 14:00.

 Απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να προβούν οι αναπληρωτές

 1. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας, συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους στo παρακάτω αρχείο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ το οποίο αποθηκεύουν στον υπολογιστή με όνομα αρχείου της μορφής ΑΦΜ_ΕΠΩΜΥΝΟ_ΟΝΟΜΑ, π.χ.: 010203040_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ.xls και το αποστέλλουν με e-mail στη διέθυνση: espadekyk@sch.gr για να πραγματοποιηθεί η αναγγελία της πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και για να καταταχθούν σε Μισθολογικό Κλιμάκιο.
 2. Μέχρι την τελευταία ημέρα ανάληψης υπηρεσίας (Δευτέρα 06-11-2017) και μέχρι τις 14:00:
  Συμπληρώνουν σε συνδυασμό με τον πίνακα κενών  που θα αναρτηθεί εντός της ημέρας, ανά ειδικοτητα/περιοχή, την αντίστοιχη αίτηση τοποθέτησης ανάλογα με την περιοχή που έχουν προσληφθεί ( Α, Β ή Δ Κυκλάδων):

  ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Α_ΚΥΚΛ

  ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Β_ΚΥΚΛ
  ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Δ_ΚΥΚΛτην αποθηκεύουν στον υπολογιστή με όνομα αρχείου της μορφής ΠΕΡΙΟΧΗ_ΚΛΑΔΟΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ, π.χ.:
  Δ_ΠΕ19_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.xls και στη συνέχεια την αποστέλλουν με e-mail στη διεύθυνση:
  ekpthe-kxg@dide.kyk.sch.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές:

 1. Αντίγραφο ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 4. Έγγραφο όπου να αναφέρεται το ΑΦΜ του εκπαιδευτικού.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους (με ή χωρίς τέκνα).
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο) – απαιτούνται για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο. Έντυπο αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας
 7. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 8. Πρόσφατη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013) Παραπεμπτικό_για_παθολόγο_κ_ψυχίατρο
 9. Πρόσφατη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
 10. Υπεύθυνη δήλωση ότι «α) δεν διώκομαι β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημόσιου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και δεν ασκώ  εμπορία κατ’ επάγγελμα.» Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Για όσους αναπληρωτές εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2016-17 στη ΔΔΕ Κυκλάδων είναι απαραίτητα μόνο τα Νο 8., 9. και 10. δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που διατηρούνται ήδη στην υπηρεσία.

Σημειώσεις:

 • Η μισθοδοσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε Κυκλάδων.
 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων σε φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων.
 • Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους, οφείλουν μέσα στο διάστημα πρόσληψης που ορίζει η απόφαση πρόσληψης να στείλουν με  fax (22810-88376) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και το λόγο για τον οποίο δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτής/τρια στη Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2017-18.

(305) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...