Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, τακτικού προϋπολογισμού

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις προσλήψεις εδώ και τα ονόματα των αναπληρωτών/τριών εδώ.

Δείτε τα κενά εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων  εδώ.

Ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (Σύρος) από την
Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 14:00.

 Απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να προβούν οι αναπληρωτές

 1. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας, συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους στo παρακάτω αρχείο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ το οποίο αποθηκεύουν στον υπολογιστή με όνομα αρχείου της μορφής ΑΦΜ_ΕΠΩΜΥΝΟ_ΟΝΟΜΑ, π.χ.: 010203040_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ.xls και το αποστέλλουν με e-mail στη διέθυνση: espadekyk@sch.gr για να πραγματοποιηθεί η αναγγελία της πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και για να καταταχθούν σε Μισθολογικό Κλιμάκιο.
 2. Μέχρι την τελευταία ημέρα ανάληψης υπηρεσίας (Τρίτη 05-12-2017) και μέχρι τις 14:00:
  Συμπληρώνουν σε συνδυασμό με τον πίνακα κενών  που θα αναρτηθεί, ανά ειδικοτητα/περιοχή, την αντίστοιχη αίτηση τοποθέτησης ανάλογα με την περιοχή που έχουν προσληφθεί ( Α, Β, Γ ή Δ Κυκλάδων):

  ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Α_ΚΥΚΛ

  ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Β_ΚΥΚΛ
  ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Γ_ΚΥΚΛ
  ΠΡΟΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛ_Δ_ΚΥΚΛτην αποθηκεύουν στον υπολογιστή με όνομα αρχείου της μορφής ΠΕΡΙΟΧΗ_ΚΛΑΔΟΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ, π.χ.:
  Δ_ΠΕ19_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.xls και στη συνέχεια την αποστέλλουν με e-mail στη διεύθυνση:
  ekpthe-kxg@dide.kyk.sch.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές:

 1. Αντίγραφο ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 4. Έγγραφο όπου να αναφέρεται το ΑΦΜ του εκπαιδευτικού.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους (με ή χωρίς τέκνα).
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο) – απαιτούνται για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο. Έντυπο αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας
 7. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 8. Πρόσφατη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013) Παραπεμπτικό_για_παθολόγο_κ_ψυχίατρο
 9. Πρόσφατη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
 10. Υπεύθυνη δήλωση ότι «α) δεν διώκομαι β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημόσιου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και δεν ασκώ  εμπορία κατ’ επάγγελμα.» Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Για όσους αναπληρωτές εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2016-17 στη ΔΔΕ Κυκλάδων είναι απαραίτητα μόνο τα Νο 8., 9. και 10. δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που διατηρούνται ήδη στην υπηρεσία.

Σημειώσεις:

 • Η μισθοδοσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε Κυκλάδων.
 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων σε φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων.
 • Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους, οφείλουν μέσα στο διάστημα πρόσληψης που ορίζει η απόφαση πρόσληψης να στείλουν με  fax (22810-88376) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και το λόγο για τον οποίο δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτής/τρια στη Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2017-18.

(1339) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...