Με το παρόν έγγραφο ενημερώνουμε σε διμηνιαία βάση την τους ενδιαφεροόμενουνους Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,  την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων και την Σχολική Σύμβουλο Πληροφορικής Κυκλάδων.

Εργασίες ΚΕΠΛΗΝΕΤ Φεβ 2016

Εργασίες ΚΕΠΛΗΝΕΤ Φεβρουάριος 2016
Ετικέτες: