Νέες προσλήψεις αναπληρωτών ΕΑΕ 21-09-2016

Ανάληψη υπηρεσίας απαραιτήτως στη Διεύθυνση Δ.Ε Κυκλάδων από Πέμπτη 22-09-2016 έως Παρασκευή 23-09-2016, ώρα 14:00.

Για να δέιτε τον πίνακα προσληφθέντων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.

Λόγω της απεργίας των ακτοπλοϊκών γραμμών τις ημέρες ανάληψης υπηρεσίας, παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν αύριο τηλεφωνικά με την Διεύθυνση στα τηλέφωνα που φαίνονται παρακάτω, μετά τις 10:00πμ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για άγαμους με τέκνα ή έγγαμους με ή χωρίς τέκνα
  5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο Δημόσιο). Απαιτούνται για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο
  6. Πρόσφατη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  7. Πρόσφατη βεβαίωση ψυχιάτρου (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013)
  8. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι «α) δεν διώκομαι β) δεν είμαι συνταξιούχος του Δημόσιου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και δεν ασκώ  εμπορία κατ’ επάγγελμα.»

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Για όσους αναπληρωτές εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2015-16 στη ΔΔΕ Κυκλάδων είναι απαραίτηττα μόνο τα Νο 6, 7 & 9 δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που διατηρούνται στην υπηρεσία.

Επισήμανση: δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων σε φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ.Δ.Ε Κυκλάδων.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες:

Η μισθοδοσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε Κυκλάδων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2281088019 και 2281083898.

(600) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...