Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου των υπ. εκπαιδευτικών καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Για ειδικότερες πληροφορίες επί του θέματος δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείο Παιδείας και τα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΔΙΑ ΟΠΣΥΔ (προς συμπλήρωση από τις 27-03-2017)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισημαίνονται τα κάτωθι, αναφορικά με τα προς καταχώριση στην παρούσα φάση πεδία:

  1. Η καταχώριση τίτλων σπουδών (στην καρτέλα «Σπουδές/Προσόντα«) και Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών τίτλων Ειδικής Αγωγής ή Σχολικής Ψυχολογίας (στην καρτέλα «Προσόντα Ειδικής Αγωγής«) γίνεται αποκλειστικά από τις ΔΔΕ, κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  2. Η καταχώριση των πεδίου «Ιθαγένεια« (και «Ημερομηνία Ιθαγένειας«) (στην υποενότητα «Προσωπικά» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία«) και των πεδίων «Ελληνομάθεια«, «Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας«, «Παιδαγωγική Κατάρτιση» και «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης« (στην υποενότητα «Λοιπά στοιχεία» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία«) γίνεται αποκλειστικά από τις ΔΔΕ, κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  3.   Τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία« (π.χ. «Μητρώνυμο«, «Φύλο«, «Τύπος Ταυτότητας«, «ΑΔΤ«, «Ημερομηνία Γέννησης» κ.τ.λ.)  καταχωρίζονται απευθείας από τον υποψήφιο  (βάσει του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου που σας προσκομίζουν για την ταυτοποίησή τους).
  4. Όλα τα προσκομισθέντα/υποβληθέντα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρούσα διαδικασία (πτυχία, βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ κτλ) προσκομίζονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο,  στις ΔΔΕ.
  5. Σημειώνεται ότι τα πεδία «Στρατιωτικές υποχρεώσεις», «Γνώση γραφής Braille» και «Κοινωνικά κριτήρια», δεν συμπληρώνονται στην παρούσα φάση.

(183) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...