Π.Υ.Σ.Δ.Ε

16-07-2021 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν.4342/2015, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 122 του Ν.4673/2020)

Επιπλέον μέλη για επιλογή στελεχών

Tηλ .: 22810-84628

Χρήσιμα

Για αναγνώριση μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών

Μεταπτυχιακός τίτλος στη δεύτερη ειδικότητα 

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών αντί τίτλου