Π.Υ.Σ.Δ.Ε

Συγκρότηση με την υπ’ αριθμ. Φ.31.2/11465/21-12-2018 απόφαση Π.Δ.Ε Ν. Αιγαίου Ανασυγκρότηση: Φ.31.2/5465/26-08-2020, Α.Δ.Α: ΩΞΛΚ46ΜΤΛΗ-ΑΑΖ

 

Tηλ .: 22810-84628, email: pysde@dide.kyk.sch.gr

Χρήσιμα

Για αναγνώριση μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών

Μεταπτυχιακός τίτλος στη δεύτερη ειδικότητα 

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών αντί τίτλου