Δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

 1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής φωτοαντίγραφων στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ).
 2. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα).
 3. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού  (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα).
 4. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.: προτείνουμε την εισαγωγή στο TaxisNET και την εκτύπωση της σελίδας με τα στοιχεία μητρώου. Πατήστε στο κουμπάκι Προσωπ. Πληρ/ση, μετά αριστέρα στο μενού Φυσικού Προσώπου και μετά εκτύπωση, οριζόντιος προσανατολισμός και εκτυπώστε μόνο τη σελίδα 2. Διαφορετικά, από το ΟΠΣΥΔ εκτύπωση της σελίδας με τα προσωπικά στοιχεία.
 5. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α. (Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ): Προτείνουμε την εκτύπωση από την ιστοσελίδα: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/. Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα πατήστε το μικρό εικονίδιο με τον εκτυπωτή δίπλα από το πεδίο “Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκ. Περίθαλψη”.
 6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας αλλιώς αναζητείται αυτεπάγγελτα
 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή άλλης εκτύπωσης (πχ. από e-banking) όπου φαίνεται ευκρινώς ο IBAN με πρώτο/η δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/ώτρια. Για προσλήψεις μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. οι πληρωμές γίνονται προς το παρόν από λογαριασμό της Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ οπότε προς διευκόλυνση όλων είναι προτιμότερο για τις συγκεκριμένες προσλήψεις να υπάρχει λογαριασμός στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διαφορετικά ο/η εκπαιδευτικός επιβαρύνεται με την προμήθεια της τράπεζας για τη μεταφορά. Για προσλήψεις μέσω τακτικού προϋπολογισμού προσκομίζεται αντίστοιχα αποδεικτικό από οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί ο/η αναπληρωτής/ώτρια.
 8. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).
 9. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον : α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
 10. Σεμινάριο 400 ωρών Ειδικής Αγωγής (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).
 11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί στην ιστοσελίδα http://www.ermis.gov.gr). Εκτελείτε την Υπηρεσία “Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)”. Αν υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται προσκόμιση των αντίστοιχων βεβαιώσεων φοίτησης
 12. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ταξινομημένες με χρονολογική σειρά

Για τους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού που εργάστηκαν κατά τη χρονιά 2018-19 στη ΔΔΕ Κυκλάδων είναι απαραίτητα μόνο τα Νο 1., 2. και 3. δικαιολογητικά, εκτός αν έχει επέλθει αλλαγή σε κάποια από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που τηρούνται ήδη στην Υπηρεσία. Για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητα όλα τα δικαιολογητικά.

Υποδείγματα προς εκτύπωση, συμπλήρωση και υπογραφή από αναπληρωτές/ώτριες που αναλαμβάνουν Υπηρεσία (εκτύπωση, συμπλήρωση και προσκόμιση με την ανάληψη υπηρεσίας):

 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (προσλήψεις γενικής)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

 –  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2019-20 (Ε.Σ.Π.Α.  – Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Σ.Π.Α.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2019-20 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Αίτηση για μισθολογική κατάταξη – Ε.Σ.Π.Α.

 

 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2019-20 (Ε.Σ.Π.Α. – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Σ.Π.Α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2019-20 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Αίτηση για μισθολογική κατάταξη – Ε.Σ.Π.Α.

 

 – ΕΚΟ 2019-20 (Ε.Σ.Π.Α. – ΤΥ-ΖΕ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Σ.Π.Α.

ΕΚΟ 2019-20 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Αίτηση για μισθολογική κατάταξη – Ε.Σ.Π.Α.

 

 – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 2019-20 (Ε.Σ.Π.Α. – ΚΕΣΥ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Σ.Π.Α.

Αίτηση για μισθολογική κατάταξη – Ε.Σ.Π.Α.

 

 – ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (προσλήψεις γενικής)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ