Κατηγορία: Επαγγελματικό Λύκειο

Παράταση ημερομηνίας λήξης_141849_2020 Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ. σε πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.