Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις πληρωμές αναπληρωτών

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2017

Πληρωμή δεδουλευμένων Οκτωβρίου (ΔΟΜΕΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ): 08-11-2017 μέχρι το μεσημέρι.

Για τους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού στις 10-11-2017.

Αναζήτηση πληρωμών αναπληρωτών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α (μόνο για ενημέρωση), πατήστε, εδώ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι υπολογίζεται για μισθολογική κατάταξη η προϋπηρεσία έως 31-12-2015 ενώ από το σχολικό έτος 2017-18 αναγνωρίζεται προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο.

 

– Είμαι αναπληρωτής με πρόσληψη μέσω τακτικού προϋπολογισμού. Κάθε πότε θα πληρώνομαι;

Κάθε 10 ή την προηγούμενη εργάσιμη για τα δεδουλευμένα του προηγούμενου. Παράδειγμα: στις 10 Οκτωβρίου για τα δεδουλευμένα του Σεπτεμβρίου.

 

– Είμαι αναπληρωτής με πρόσληψη μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή ΕΣΠΑ. Κάθε πότε θα πληρώνομαι;

Κάθε 10 ή την προηγούμενη εργάσιμη για τα δεδουλευμένα του προηγούμενου. Παράδειγμα: στις 10 Οκτωβρίου για τα δεδουλευμένα του Σεπτεμβρίου.

 

– Προβλέπεται η πληρωμή υπερωριών για εκπαιδευτικούς με πρόσληψη μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ;

Στους σχετικούς οδηγούς υλοποίησης, τους οποίους οφείλουν να διαβάσουν όλοι οι αναπληρωτές και οι Διευθυντές σχολικών μονάδων, δεν υπάρχει αναφορά σε πληρωμή υπερωριών από πόρους του αντίστοιχου έργου/Πράξης.

 

 

Ο κάθε αναπληρωτής οφείλει να γνωρίζει από ποιο έργο/Πράξη έχει προσληφθεί.

 

– Προβλέπεται η πληρωμή οδοιπορικών;

Ναι, προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων για εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Όσοι μετακινούνται με ΚΤΕΛ οφείλουν οπωσδήποτε να προσκομίσουν τα αντίστοιχα εισιτήρια.

 

–  Πρέπει να συμπληρώνω παρουσιολόγιο;

Ναι, οι αναπληρωτές με πρόσληψη μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ συμπληρώνουν και υπογράφουν παρουσιολόγιο καθημερινά το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στη Διεύθυνση σε μηνιαία βάση.

 

– Με ποιο μισθολογικό κλιμάκιο θα πληρωθώ;

Για όσους έχουν εργαστεί ως αναπληρωτές και το προηγούμενο σχολικό έτος η πληρωμή θα γίνει με το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο. Δείτε εδώ ποιες προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται για μισθολογική κατάταξη. Δείτε επίσης την εφαρμοστική εγκύκλιο του Ν.4354/2015 που εκδόθηκε από το Γ.Λ.Κ καθώς και διευκρινιστικό έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, εδώ. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την 1/1/2016 δείτε τα παρακάτω 2 έγγραφα:

Έγγραφο Υπ. Παιδείας και Έγγραφο Γ.Λ.Κ

 

Επίσης δείτε ποιων φορέων οι προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται (πηγή: ιστοσελίδα Υπ. Οικονομικών):

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 11, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου). Κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του νέου μισθολογίου π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Επίσης δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

 

Οι μεικτές αποδοχές για την κατηγορία ΠΕ είναι:

1092€ (ΜΚ-1), 1151€ (ΜΚ-2), 1210€ (ΜΚ-3), 1269€ (ΜΚ-4), 1328€ (ΜΚ-5), 1387€ (ΜΚ-6), 1446€ (ΜΚ-7), 1505€ (ΜΚ-8), 1564€ (ΜΚ-9), 1623€ (ΜΚ-10), 1682€ (ΜΚ-11), 1741€ (ΜΚ-12), 1800€ (ΜΚ-13), κλπ

Κρατήσεις: ΙΚΑ: 16% επί των μεικτών αποδοχών και ΟΑΕΔ: 1% επί των μεικτών αποδοχών. Στο υπόλοιπο ποσό αφαιρείται και κάποιο ποσό για φόρο εισοδήματος (εξαρτάται από τις μεικτές αποδοχές και από το αν υπάρχουν τέκνα).

 

– Μπορώ να δηλώσω όποια τράπεζα θέλω για την πληρωμή;

Ναι, δηλώνετε όποια τράπεζα επιθυμείτε. Μόνο για τις πληρωμές αναπληρωτών μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: για λογαριασμούς εκτός ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ενδεχομένως να υπάρχει προμήθεια από την άλλη τράπεζα. Τα ποσά πιστώνονται μέσω e-banking στους λογαριασμούς των εκπαιδευτικών.

 

– Μπορώ να έχω βεβαίωση αποδοχών;

Για τους αναπληρωτές του τακτικού προϋπολογισμού αποστέλλεται κάθε μήνα βεβαίωση αποδοχών στο σχολείο τοποθέτησης. Για τους αναπληρωτές μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α : Εάν χρειάζεστε επειγόντως βεβαίωση αποδοχών (π.χ για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά: espadekyk@sch.gr

 

– Υπ’ αριθμ. 151244/Δ2/23-09-2014 (Φ.Ε.Κ. 2617/Β΄/2014) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.:

«Από το διδακτικό έτος 2014−15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.»

Δηλαδή η προϋπηρεσία για μισθολογική κατάταξη όπως και η προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου υπολογίζεται από την αντίστοιχη ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του συγκεκριμένου διδακτικού έτους.

 

– Οδηγίες συμπλήρωσης παρουσιολογίων

  1. Ο Διευθυντής συμπληρώνει τις στήλες «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» ή «ΑΠΟΥΣΙΕΣ» μόνο τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να είναι παρών/παρούσα, βάσει του ωρολογίου προγράμματος.
  2. Ο/η εκπαιδευτικός υπογράφει μόνο τις ημέρες που είναι παρών/παρούσα (δεν υπογράφει εκ των υστέρων σε ημέρες άδειας, απουσίας κλπ.).
  3. Για τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και πραγματοποιούνται σχολικές εκδηλώσεις (π.χ εκδρομές, σχολικές εορτές, εκκλησιασμός κλπ.) συμπληρώνονται κανονικά οι στήλες «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» ή «ΑΠΟΥΣΙΕΣ», σύμφωνα με τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών.
  4. Για τις ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί  η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» δεν συμπληρώνεται με τις ώρες αλλά με την αιτιολογία της μη λειτουργίας του σχολείου (π.χ εθνική εορτή, τοπική εορτή, διακοπές Χριστουγέννων/Πάσχα, καιρικές συνθήκες, εθνικές/δημοτικές εκλογές κλπ.).
  5. Όταν ο/η εκπαιδευτικός απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, απεργία/στάση εργασίας, απουσία, άδεια για εκλογές αιρετών), ο αριθμός των ωρών απουσίας καταχωρείται στη στήλη «ΑΠΟΥΣΙΕΣ» και στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» αναγράφεται η αιτιολογία.
  6. Οι άδειες ασθένειας-κύησης-λοχείας πρέπει να αναφέρονται στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» ακόμα και για ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί (αργίες, σαββατοκύριακα, διακοπές Χριστουγέννων κλπ.)

 

– Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας;

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ: (ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/30)*(ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ/30)*2. Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρούνται 15 ημέρες στον παραπάνω τύπο από τις «ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Δηλαδή είναι 2 ημερομίσθια (αποδοχές/30) ανά μήνα εργασίας (ημέρες εργασίας/30).

(7345) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...