Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους εκπαιδευτικούς

Γνωρίζουμε στους εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων ότι οι αιτήσεις για την βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα θα γίνονται δεκτές γραπτώς (όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του Ν. 4452/2017, άρθρο 9, κεφάλαιο Γ’ (ΦΕΚ 17 τ. Α’ 15-02-2017) και της με αριθμ. 35527/Ε2/03-03-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13

Οι μέχρι 02 -03-2017 υποβληθείσες αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.

(279) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...